Sign in

Oğuz Erdoğan

E-ticaret ya da perakende sektöründe müşteriler ve şirketler arasındaki ilişki sözleşmeye dayalı olmayan bir ilişkidir.

Buna benzer sözleşmesiz bir iş dünyasında kullanıcıların churn olması (kayıp) genellikle sessizce gerçekleşen bir eylemdir ve bu kullanıcıların aslında uykuda mı olduklarını ya da churn mü olduklarını anlayabilmek oldukça güçtür.

Bu durum Customer Lifetime Value hesabınında da zorluk çıkartır.

Bu yazımda sözleşmesiz iş modelleri için BG\NBD & Gamma Gamma Modelleri ile CLTV tahmini yapacağız. Kullanıcıların geçmiş alışveriş alışkanlıklarıyla kuracağımız modeller ile bize belirli zaman periyotları içerisinde hangi müşterilerimizin geleceğini, en kârlı müşterilerimizi ve müşterilerimizin CLTV değerlerinin tahmini yapacağız.

Eğer CLTV hakkında bilgi sahibi değilseniz serinin…
Oğuz Erdoğan

haliyle emek gerek, biraz da emeklemek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store