CRM Analytics — CLTV Hesaplama

Bu seride;

 • RFM Analizi ile Müşteri Segmentasyonu
 • Basit Customer Lifetime Value hesaplaması
 • BGNBD-GammaGamma modelleri ile gelişmiş CLTV projeksiyonu
 • Makine Öğrenmesi algoritmalarından K-means ile müşteri segmentasyonu

CRM — Customer Relationship Management

CRM Nedir?

CRM’in Amaçları

 • Potansiyel müşteri durumlarını takip etmenize olanak sağlar.
 • Müşterilerinizi elde tutma stratejileri hakkında fikir verir.
 • Müşterilerinizi segmentlere ayırma fırsatı verir.
 • Tutulan veriler ile birlikte tahmine dayalı modelleme fırsatı sağlar.

Peki Customer Lifetime Value nedir?

CLTV İstatistikleri

 • Retention Rate üzerindeki %5lik bir artış, kârda %25 artış sağlamaktadır.*
 • Yeni bir müşteri edinmek, mevcut bir müşteriyi elde tutmaktan 5 ila 25 kat daha pahalıdır. *
 • Mevcut bir müşteriyi elde tutma olasılığı% 60 -% 70 arasındadır. *
 • Mevcut müşteriler, yeni müşterilere göre ortalama %67 daha fazla harcıyorlar. *
 • Şirketlerin% 76'sı CLV’yi kuruluşları için önemli bir kavram olarak görüyor. *

Proje Detayları

 • Veri önişleme adımları
 • RFM skorlarının oluşturulması
 • CLTV formulü ve tanımları
 • CLTV hesabı

CLTV Metriğinin Hesaplanması

Not!

Kütüphanelerin Yüklenmesi

Exploratory Data Analysis

Veri Önişleme

Son Sipariş Tarihi

Son sipariş tarihinden iki gün sonrasını analiz tarihi olarak belirleyelim.

RFM Segmentlerinin oluşturulması

RFM Tablosu

CLTV Hesaplama

Repeat Rate

--

--

haliyle emek gerek, biraz da emeklemek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oğuz Erdoğan

Oğuz Erdoğan

haliyle emek gerek, biraz da emeklemek