CRM Analytics — RFM Analizi ile Müşteri Segmentasyonu

RFM Segmentasyonu

RFM Analizi müşteri davranışlarını segmentlere ayırmak için kullanılan bir tekniktir. RFM bir veri bilimi analitiği uygulamasıdır.

  • Bir müşteri ne kadar yakın zamanda satın aldı?
  • Müşteri ne sıklıkla satın alıyor?
  • Ne kadar harcıyorlar?

Neden RFM?

Elimizde birçok metrik varken; örneğin makine öğrenmesi yöntemiyle Un-supervised (Gözetimsiz Öğrenme) ile bir clustering (kümeleme) yaptığımızda değişkenlerin standartlaştırılması, aykırılıkların incelenmesi gibi bir takım ön işleme işlemlerinden geçirilmesi gerekmekte. Sonucunda ise hangi kümenin nasıl bir düzeyde neyi temsil ettiğinin net şekilde kavranması konusunda zorluklar yaşayabiliyoruz.

  • Yapılma sıklığı,
  • Hangi müşterilere yapılacağı,
  • Alınan aksiyonlara göre müşterilere nasıl davranılacağı gibi sorulara cevap aranır.

RFM Metrikleri:

RFM SKORU

Son basamakta yapacağımız işlem bu metrikler üzerinden RFM skoru oluşturmak.

En iyi müşterimiz kim ?

En iyi müşterilerimizi, kaybetmek üzere olduklarımızı, uykuda olduklarını farkedip uyandırmak isteyeceklerimizi görebilmeye sadece bir kaç adım kaldı!

SEGMENTLER

Tanıştırayım segment haritamız.

Segment İstatistikleri

Segmentlerimizin tanımlayıcı istatistiklerini de görsek fena olmaz.

ÖNEM VERİLMESİ GEREKEN SEGMENTLER

Champions

Şampiyonlar ligi giriş müziği kendileri için çalıyor!

Can’t Loose Them

Onları boş bırakmamalıyız!

Need Attention

Uyku grubuna değil Sadıklar grubuna!

New Customers

Hoşgeldiniz, yeni ürünlerimizi denemiş miydiniz?

Referanslar

--

--

haliyle emek gerek, biraz da emeklemek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oğuz Erdoğan

Oğuz Erdoğan

haliyle emek gerek, biraz da emeklemek